ဤအရာ Event သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  
August 20, 2024 00:00 - August 22, 2024 00:00
Linde Hotel in Mponela/Dowa, Malawi
Presented By: ECHO East Africa and Canadian Foodgrains Bank
Register Here
Register Before:

August 19, 2024 13:09


Event Contact:

Sophia Kasubi / Faith Juma/ Lilian Zheke/ Erwin Kinsey (skasubi@echocommunity.org / fjuma@echocommunity.org/ lilian.zheke@tearfund.org / lzheke@foodgrainsbank.ca/ ekinsey@echocommunity.org)

Phone: +255764756334/ +255653694903/ +263774740206/ +255764756334


Greetings!..You are cordially invited to join us in this important meeting for learning and sharing best practices of Sustainable Agriculture and Appropriate Technologies.

We will be sharing best practices promoted by different specialists from across the region. It will be an opportunity to network among those working in East and Southern Africa to alleviate poverty, fight against hunger, and improve food security and the overall livelihood of the people we serve.

Presenters welcome: We seek qualified speakers and we are contacting you to offer yourself, or to suggest to us others to share best practices in their work.  ECHO EA and Canadian Foodgrains Bank seek speakers whose themes have wide relevance for impacting food security. Both morning plenaries and practical afternoon breakout sessions or panels are sought for poster presentations.

Please join us to find good speakers for this event. We encourage potential speakers to submit the attached speaker form so that we can save their place in the schedule. The format requests 3 sentences of biographical data, a photo, a theme title, and a 3 sentence summary of the presentation. 

We hope you will encourage your colleagues and partners in other organizations to attend, and even to offer presentations. Please share with us any contact person(s), name & email & telephone via email or this presenter form, so that we can welcome them either to present, attend, or send participants. Thank you in advance for your support and contributions. 

We encourage organizations to support participants, especially from Malawi who are working on the frontlines of rural development to combat hunger, poverty, and malnutrition and to raise standards of living. Please refer this opportunity to people you know or send us any contacts or networks whom you think we should invite. We anticipate this to be a very rich event for all involved.

 

Presenter Form


နယ်ပယ်ဒေသ

East Africa