ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.plantprotection.org/PlantProtec...duction.aspx

An integrated approach to plant protection

The mission of the International Association for the Plant Protection Sciences (IAPPS) is to promote and support an integrated, scientific approach to plant protection. Embracing a wide range of research approaches, technologies and practices, IAPPS aims to encourage the development and implementation of plant protection practices that provide farmers with ecologically sustainable and socially acceptable means of preventing and controlling pests, obtaining an economically profitable yield and, at the same time, assuring the resilience and long term viability of crop production and protection systems.