ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Portion: Fruit, Seeds - coffee

A small evergreen tree up to 6-10 m high. It has a round crown. Leaves are large and strongly ribbed. They are 12-30 cm long and 8-10 cm wide. They are dark green and glossy on the upper surface and woolly white underneath. They are leathery with slight teeth. The new growth is tinged with red. Flowers have a strong scent. Flowers are small and white and in clusters at the ends of branches. They have a scent. Fruit are in loose clusters of about 10. They are pear shaped. They are 3-5 cm long and yellow when ripe. There are 3-5 large brown seeds in each fruit.