ဤအရာ Presentation သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

 

Presented By: Stephen Lutz, World Renew, Kenya

Event: ECHO East Africa 4th Biennial Symposium on Sustainable Agriculture Best Practices (2017-02-09)

Root crops are not often used in conservation agriculture. This session describes their use and best practices.

Presenter : Stephen Lutz is Program Consultant for World Renew in Kenya for the past 12 years, and advises three local established church partners throughout Kenya, managing program/project grants and building capacity in the area of food security and community development through conservation agriculture and environmental restoration. Other program areas include MNCH, nutrition and health. His skills and passion are in community program/project design and management, organizational capacity building and networking/collaborating with others for results. Stephan was born and grew up in Honduras where he attended an international school for elementary and high school. He later moved to Germany to continue his studies at the University of Kassel, graduating with a Bachelor of Science Degree in “Tropical and Sub-Tropical Agriculture” and a Master’s of Science Degree in “Ecological Agricultural/Third World Development."