ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Portion: Leaves, Herb, Spice, Lower Stem, Leaves - Tea

A coarse clumpy grass about 1 m high. It forms dense tufts and clumps. The stems are hollow and cane like. The leaves have a rough edge and are about 1 m long by 1 cm wide. They curve over. They are pale blue-green. It very rarely produces flowers. When flowers are produced they are in a loose branched panicle. These are 5 cm long. It has a lemon smell when crushed.