ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

EdiblePortion: Fruit

A small evergreen shrub. It grows up to 5 m tall. It branches densely and has many forked spines. They are usually in pairs at the top of shoots. The branches are smooth and light brown. branches exude milky latex when cut. The leaves are produced opposite one another. They are simple leaves with short stalks. The leaves are oval and shiny. The top surface is dark green and the lower surface is paler green. The leaf has a thorn like tip. The flowers are in clusters at the ends of twigs. The flowers are 5 cm across and white. They have a sweet smell. The flowers a like tubes and the petals spread out. The fruit are oval red berries. They are 2.5-5 cm long. They are produced on the tips of young shoots. Seeds are flat and papery. The number of seeds varies. The fruit are edible.