ဤအရာ Presentation သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

 

Presented By: Livingstone Masija, Arusha Society for Protection of Animals

Event: ECHO East Africa 4th Biennial Symposium on Sustainable Agriculture Best Practices (2017-02-09)

Donkey welfare in Tanzania is not given much consideration given all that animals offer to the economy of its people. Currently a more supportive environment for the promotion of animal welfare and rights has been established legislation, especially the Animal Welfare Act (2008). However, knowledge of the new law is low, leading to animal suffering, brutal killing, overloading, overworking, accidents, and beating. The session shares some key features of the animal welfare act of Tanzania with relation to donkeys, and donkey-friendly harnessing.

Presenter : Livingstone Masija is the Program Coordinator for the Arusha Society of Protection of Animals is the Program Manager of Arusha Society for the Protection of Animals. He graduated with a first degree from Sokoine University of Agriculture in November 2009 before completing a Masters of Art in Cooperative and Community Development from Moshi Cooperative University 2015. He previously worked as a teacher in different secondary schools from 1999-2007, and also worked in the field of agriculture with Floresta-Tanzania and Tagmak-Tanzania 2009 consecutively.


နယ်ပယ်ဒေသ

East Africa