ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible portion: Probably not edible. Used in medicine 

A tree. It grows 7 m all. It does not have spines. The bark flakes into vertical strips. It is pale brown. The leaves ahve sharp teeth. They are compound. The flowers are in large branched clusters. The flower tube is yellow with red lines in the throat. The fruit are 7-32 cm long.

It is a tropical plant. It grows in coastal areas and along roadsides in full sunlight. It can tolerate drought. In Argentina it grows from sea level to 1,700 m above sea level.


Collections