ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.accessagriculture.org/converting...-fertilizer

Access Agriculture Training Video

Poultry waste is rich in nitrogen and other nutrients, and is good food for beneficial microbes in the soil. Mix it with decomposed cow dung and carbon-rich materials. To speed up decomposition, sprinkle organic decomposer or Trichoderma on the waste. From rotten eggs you can make a growth promoter, by placing them in a jar with jaggery and lemon juice.

Available Languages: 

EnglishFrenchTamil