ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: বাংলা (bn), हिन्दी भाषा (hi), English (en), Français (fr),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

https://www.accessagriculture.org/onion-nursery

Access Agriculture Training Video

Onion seedlings need a healthy, loose soil. Add well-aged manure or compost. In the rainy season you need to raise the seedbed so the onion roots will not rot. If you use quality seed, most of the seed will germinate and you need much less of it. Onion seedlings need room to grow, so do not plant them too close together. Put the seed in lines, 5 to 10 centimetres apart and 1 centimetre deep. Cover the seeds lightly with fine soil.

 

Available languages

Arabic   Bambara   Bangla   Bariba   Dagbani   Dendi   English   Ewe   Fon   French   Hausa   Hindi   Kinyarwanda / Kirundi   Kiswahili   Kusaal   Mina   Peulh / Fulfuldé / Pulaar   Twi   Wolof   Yoruba