ဤအရာ Presentation သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

 

Presented By: Zewdie Kassa

Event: ECHO East Africa Symposium II on Best Practices in Highland Areas (2016-11-01)

The roles of restoration projects as among best practices contributing to sustainable agriculture in the Ethiopian Highlands Ecosystems. He will. speak on how species diversity of the area together with the associated ethnobotanical knowledge contributes to conservation agriculture in the highlands. 

Presenter: Zewdie Kassa is currently a PhD candidate at Addis Ababa University, a lecturer and researcher at Mizan-Tepi University, Ethiopia. He obtained his B.Sc. Degree from Addis Ababa University in 2001 in Applied Biology and M.Sc. Degree in Dryland Biodiversity in 2009 from the same university 
 


နယ်ပယ်ဒေသ

East Africa