ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Portion: Fruit, Flowers, Flower stalk, Stem

The banana false stems usually have black marks on them. The canal of the leaf stalk is like an open drain. There are dry flaps where the leaf stalk joins the false stem. The leaves are paddle shaped. These are diploid bananas. They can be seeded or seedless. The flowers hang down. They are pear shaped and yellow, white or cream. The fruit are yellow. This is the small diploid variety. Many bananas are hybrids between acuminata and balbisiana. See Musa x paradisiaca.