ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

https://www.rainforest-alliance.org/species/teak

A member of the mint family reaching heights of 150 feet, the striking teak tree is found throughout much of Southeast Asia. Beneath its scaly bark is a strong, dark gold wood that turns deep brown when exposed to air and sunlight. Teak is known for its ability to withstand the elements, as well as its resistance to decay and termites. Young trees have reddish leaves that turn green with maturity.

Teak is native to India, Myanmar, Thailand, and Indonesia. It grows best in fertile, well-drained soil and warm, tropical climates where it receives plenty of sunshine. The species depends on pollination by insects—mainly bees—for survival.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Tectona grandis Teak

နယ်ပယ်ဒေသ

Asia