ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Portion: Leaves as condiment, Flavouring, Spice

A climbing or creeping herb. It can grow 1 m tall. The leaves are fleshy. The young leaves are often purple underneath. They
are 3-8 cm long by 2-4 cm wide. The flowers are in greenish-yellow heads 2 cm long. The fruit are 5-6 mm long.


A tropical plant. It grows in sunny places. It grows on the edge of forests and in thickets. It grows along streams and up to 1,500
m above sea level.

Purple passion plant, Velvet plant, Longevity Spinach