ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.permaculture.co.uk/articles/ma...-hugelkultur

Hugelkultur, pronounced Hoo-gul-culture, means hill culture or hill mound.

Instead of putting branches, leaves and grass clippings in bags by the curbside for the bin men... build a hugel bed. Simply mound logs, branches, leaves, grass clippings, straw, cardboard, petroleum-free newspaper, manure, compost or whatever other biomass you have available, top with soil and plant your veggies.

The advantages of a hugel bed are many, including:

The gradual decay of wood is a consistent source of long-term nutrients for the plants. A large bed might give out a constant supply of nutrients for 20 years (or even longer if you use only hardwoods). The composting wood also generates heat which should extend the growing season.

Wikipedia


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Composting Hugelkultur Lasagna Gardening