ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

https://link.springer.com/journal/12571

The Science, Sociology and Economics of Food Production and Access to Food

The journal Food Security offers a mixture of original refereed papers taking a synthetic view of the science, sociology and economics of food production, agricultural development, access to food, and nutrition, together with review articles, case studies and letters to the editor. The journal covers the principles and practice of food security per se, taking an overview of the subject or analyzing it with a broad perspective over its many component disciplines.

To address the challenge of global food security, the journal probes the constraints - physical, biological, socio-economic and political - which not only limit food production but also the ability of people to access a healthy diet. From this perspective, the journal covers Global food needs; Global food potential; Nutrition, food quality and safety; impinging socio-political factors, and more.

Food Security is an official publication of the International Society for Plant Pathology.

Food Security is available through Springer Developing Countries Initiative such as AGORA and HINARI.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Journal

Collections