ဤအရာ Event သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  
August 19, 2024 16:10 - August 24, 2024 16:10
ECHO Asia Small Farm Resource Center, Chiang Mai ศูนย์การเรียนรู้และธนาคารเมล็ดพันธุ์ เอคโค่ เอเชีย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ , Thailand ประเทศไทย
Presented By: ECHO Asia Impact Center จัดอบรมโดย เอคโค่ เอเชีย

Event Contact:

ECHO Asia Hospitality (echoasia@echonet.org)


 

หลักสูตรการอบรมนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ที่ทำงานด้านการพัฒนา มิชชั่นนารี และอาสาสมัคร ที่กำลังมองหาแนวทางในการประยุกต์ใช้ทักษะและเทคนิคด้านการทำการเกษตรที่มีประโยชน์และมีต้นทุนต่ำในการทำงานกับชุมชน ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเทคนิคการทำการเกษตรที่หลากหลายตลอดการอบรม เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากที่มีตัวเองมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หลักสูตรนี้เปรียบเสมือนกับ หลักสูตรการเริ่มต้นสำรวจ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ภาพรวมของหัวข้อและเทคนิคในการทำการเกษตรต่างๆที่เหมาะสมกับบริบทของเกษตรกรขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชีย

 

ECHO Asia Tropical Agriculture & Development (Thai Language) Course_August_2024 Flier


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Asia AsiaTAD TAD

နယ်ပယ်ဒေသ

Asia