ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Portion: Leaves, Fruit, Spice

A creeper with an erect stem. It is 50 cm high. The creeper or vine can be 10 m long. There are very fine powdery hairs when young. The leaves are finer and more tender than Piper betel. They are brighter green with distinct veins. The leaf stalk is 2-5 cm long. The leaf blades are larger near the base. They are 7-14 cm long by 6-13 cm wide. The leaf base is rounded or heart shaped and tapers to a short tip. The fertile stem stick upwards. The spikes are opposite the leaves. The spikes hang downwards. The male spikes are white and 1.5-2.5 cm long by 2-3 mm wide. The female spikes are 2-5 cm long by 8 mm wide in fruit. The fruit is 4 angled and 2.5-3 mm across. The fruit is a single seeded berry.