ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Español (es), Français (fr), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

In this book we encounter two energetic and extraordinary men who have enabled many poor communities to retain and use that precious resource: RAINWATER.

Adapted from articles freely available on the internet and with special thanks to Minni Jain, Director of The Flow Partnership for her inspiring talk at the NJPN Conference in July 2021
Illustrated by MissionAssist
This edition published in the United Kingdom in 2021 by MissionAssist
Copyright © 2021 MissionAssist


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Arid Regions Dry Regions Dry Conditions