ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Português (pt), Français (fr), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

This Agrodok will focus on a few simple and relatively inexpensive preservation techniques that can be applied on a small scale by an individual or a small group (of families for example). Chapter 2 provides information on food spoilage in general, its causes and dangerous effects, as well as measures that can be taken to prevent it. Specific knowledge is needed to apply the right preservation methods. Fruits and vegetables have to be specially prepared, for example, before they can be preserved. How this is done is explained in Chapter 3. Chapters 4 to 7 describe the various preservation methods: heating, drying, and the use of additives such as salt and sugar. In times of scarcity, preserved food can be sold for a good price. It can even be worthwhile to start a small preserving business. Chapter 8 explains what this would involve. More information can be found through the addresses and literature listed in Chapter 9 and in the appendixes that follow, which provide specific information on how to prepare and preserve the various types of fruits and vegetables. Various terms that may be new to readers are defined in the glossary at the end of the booklet.

Version 4, 2003


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Agrodok Food Preservation Fruit Vegetables