ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.washingtonpost.com/news/thewor...bon-farming/

Eric Toensmeier is a lecturer at Yale University and a senior researcher with the climate change-focused nonprofit Project Drawdown. He is the author of “The Carbon Farming Solution.”

Silvopasture systems combine trees, livestock (ruminants like cattle, sheep and goats) and grazing. Ranchers and pastoralists plant trees or manage the land for spontaneous tree growth. The trees provide shade, timber and food for livestock. In most silvopasture systems, the carbon captured in soil and trees more than makes up for the greenhouse gases (methane and nitrous oxide) that ruminants emit through belches and flatulence. One study of intensive silvopasture in Colombia found that emissions from livestock were equal to a quarter to half of the carbon sequestered in soil and biomass.