ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Portion: Fruit, Vegetable

A small to medium sized tree. It grows 8-10 m high. Trees can grow to 25 m high. The leaf stalk is 1.5-5 cm long. Leaves are entire, oval and 5-40 cm long. Flowers are greenish, small and on the ends of branches. Clusters of flowers may contain 200 -300 flowers. Normally only 1-3 fruit develop from each cluster. The fruit is pear shaped or round. It can be 7-20 cm long. The fruit are greenish-yellow with some red coloration. The fruit has greenish yellow flesh and a large round seed. There are 3 named races - West Indian, Guatemalan and Mexican.