ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible portions: Fruit, Seeds, Vegetable, Leaves

A pumpkin family plant. It is an annual plant. It grows to 0.5 m tall and spreads to 1.5 m wide. The stems are trailing and hairy. The tendrils are curled and do not branch. The leaves have 3 lobes and are heart shaped. The edges of the leaves have teeth. The flowers are funnel shaped. and yellow. They open into five lobes. Male and female flowers occur on the same plant. The female flower is above a prickly green ovary which enlarges to become the fruit. The fruit are oblong and spiny and change from green to orange as they ripen. They are 12 cm long and 6 cm across. The fleshy pulp surrounding the seeds is bright green. The seeds are white. It tastes and smells like a cucumber. The skin is not eaten.

A tropical plant. It requires conditions similar to cucumbers. It prefers light well drained soil. It needs a protected sunny position. It is drought and frost tender. It grows at low and medium elevations in Zimbabwe. It grows between 210-1,800 m above sea level. It can grow in arid places.