ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Food Plants International

Edible portion : Seeds, Cereal

A millet grass. It is erect. It grows from seed every year. It grows about 50 cm high. It forms tillers or new shoots are the base of the stem. The leaves are narrow. They can be 15 cm long. It has 2 to 4 racemes per inflorescence. These are 15 cm long. The grains are very small and usually yellow. They are about 1.5 mm across.

A tropical plant. It can grow on poor, shallow soils. It grows on the edge of the Sahel. It grows in the savannah. It can tolerate drought. It grows in arid locations. It can grow with 400 mm average rainfall. It can grow in acidic soils with a high aluminium content. It can grow in arid places. It grows in areas with a temperature between 20°C to 30°C. In West Africa it grows between sea level and 1,500 m above sea level.