នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

howtostartanllc.com/business-idea.../plant-nursery

A plant nursery grows plants from seeds or saplings to the size that most gardeners, landscapers, or larger retail distributors desire for installation into lawns, backyard gardens, floral borders, and other indoor or outdoor areas.

A successful nursery offers a wide variety of young plants to their customers who purchase the plants individually or in bulk quantities. The quality, selection, and size of the products produced by the nursery will be dictated by the demographics of their location. Often, a nursery’s selection is also influenced by business relationships the owner has established with major landscaping businesses. Some nurseries will specialize in trees, decorative growing art such as bonsai, or water features and associated plant life. Additional services often offered by some nurseries include garden design, hardscaping supplies, and mulch/soil delivery.


ស្លាក

Nursery