នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Demonstrated harvesting and drying techniques, and describes the characteristcs and uses of more than sixty herbs. 

Publication Details

  • Published: 1993
  • Publisher: Sterling Pub
  • ISBN-10: 0806902817
  • ISBN-13: 9780806902814
  • Dewey Decimal: 635.7
  • ECHO Library: 635.7 BLO