នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Français (fr), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Cet Agrodok a été écrit pour des agents qui travaillent aveec des petits paysans dans les pays en voie de développement et pour tous ceux qui s'intéressent au compostage et engrais organiques.

Agrodok #8

Publication Details

  • Published: 2002
  • Publisher: CTA
  • ISBN-10: 9072746287
  • Dewey Decimal: 631.87
  • ECHO Library: 631.87 AGR FRENCH

ស្លាក

Compost