នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.land-links.org/tool-resource...e-tenure-mast/

USAID has launched the Land Technology Solutions (LTS) project to expand its successful Mobile Applications to Secure Tenure (MAST) initiative. MAST is a suite of innovative technology tools and inclusive methods that uses mobile devices and a participatory approach to efficiently, transparently, and affordably map and document land and resource rights.

MAST helps communities define, map, record, and document their land and resources. MAST provides easy-to-use mobile phone applications that empower citizens in the process of understanding their rights and documenting their land and resources. It combines the applications with a simple data management platform to capture the information necessary for securing rights. This includes names and photos of people using and occupying land, details about what the land is used for, and a basis for their claim to the land. On-the-ground training and participatory approaches help make the MAST process inclusive and build the capacity of communities to understand their resource rights.