នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.sciencedirect.com/science/arti...1219417303216

Highlights

• Fall armyworm has invaded Africa, causing substantial damage to maize and other crops.

• There is no control method for this pest in Africa, and pesticides are only minimally used in the continent.
• Climate-adapted push-pull technology overcomes stemborers, some of which belong to the same family as the fall armyworm.
• On-farm data confirm effectiveness of the technology in control of fall armyworm in East Africa.
• This provides the first report of an effective management approach for the pest in the region and beyond.

 


ស្លាក

Armyworm