នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en), Français (fr),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/good-micro...ts-and-soil

AccessAgriculture Training Video

In this video, we will learn about a solution that boosts the crop’s growth, and at the same time protects the crop from pests and diseases.

Soil contains many kinds of living things, including microbes that enrich the soil, and protect plants from diseases. Chemicals can kill these good microbes. Cow dung has different kinds of good microbes. Cow urine contains nitrogen that nourishes the good microbes. Cow dung and urine are also food for the plants. Dark, unrefined sugar and chickpea flour stimulate the growth of the good microbes. Neem leaves help control pests.

 

Arabic   Bambara   Bangla   Bariba   Burmese   Chichewa / Nyanja   Chitonga / Tonga   English   Fon   French   Kiswahili   Luganda   Marathi   Nepali   Portuguese   Spanish   Telugu   Tumbuka