នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Includes chapters on: Principles of Preventive Crop Protection; Pests in Field and Store; Methods of Crop and Storage Protection; references; index. 2 editions 

Publication Details

  • Published: 1992
  • Publisher: Margraf Verlag
  • ISBN-10: 3823611135
  • ISBN-13: 9783823611134
  • Dewey Decimal: 632.9
  • ECHO Library: 632.9 STO