នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  
 

Presented By: Karen Hampson

Event: ECHO East Africa Symposium 2013 (20 កុម្ភៈ 2013)


ស្លាក

Farm Radio

តំបន់

East Africa