នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.naturalpigfarming.com/microorgan...nismuse.htm

Natural Deep Bed Pig Farming uses indigenous micro-organisms (IMO's) to create and maintain a healthy deep bed litter flooring. It is these micro-organisms that will help break down fecal matter rapidly leaving you with a fertilizer rich material whilst ensure no smells or flies (an important factor in the tropics in particular where pigs and millions of flies can be synonymous). We apply a home made enzyme/microbe mixture fosters rapid anaerobic digestion of waste.