នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

A complete guide to growing your own food indoors, from stored grains, beans, nuts and vegetable seeds.

Publication Details

  • Published: 1983
  • Publisher: Sprout House, Inc.
  • ISBN-10: 1878736027
  • ISBN-13: 978-1878736024
  • Dewey Decimal: 641.65
  • ECHO Library: 641.65 MEY

Purchase