នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

http://www.solarroots.org/

Solar roots is an American non-profit NGO offering renewable energy hardware, training, and expertise to people in several countries.

Myanmar, Madagascar, Thailand, Vietnam, Laos, Tanzania, Haiti