នេះ Publication Issue មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

  • Mountain agriculture
  • Land degradation in Papua New Guinea
  • Sloping agricultural land technology
  • Land use systems in marginal highlands
  • Community forestry
  • Cassava planting
  • Pest management