នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en), Français (fr), Español (es),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/forecastin...weather-app

Access Agriculture Training Video

Weather Underground is the name of a weather app which is easy and free to download on your cell phone. The app makes weather forecasts every day for a week. The data is updated constantly if you have an Internet connection.

 

Available languages

Arabic   Aymara   Bambara   Bemba   Burmese   English   French   Luganda   Persian / Farsi   Quechua   Spanish