នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Robert Walle

Event: ECHO International Agriculture Conference (15 វិច្ឆិកា 2022)

Session : This session includes the importance of community participation in setting up Water Systems. 

Presenter : Robert joins ECHO as the Agricultural Technical Writer. He graduated from the University of Florida and the PanAmerican Agricultural College and has a Masters in Soil and Water Science. He has 15 years’ experience in Latin America working in community development and organizational consulting with various nonprofit and faith-based organizations. Robert has expertise in regenerative agriculture and land reclamation. He has been involved with WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) in municipal, community, and disaster response contexts. He also has extensive experience in resilient water systems, local food production, and sovereignty.