នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: বাংলা (bn), हिन्दी भाषा (hi), Español (es), English (en), Français (fr),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/wonder-ear...-earthworms

Access Agriculture Training Video

Earthworm compost can increase soil fertility and help increase the production of vegetables in poor and salty soils. Here we will learn about a fast and easy way to make earthworm compost on a small piece of land.

 

Available languages

Arabic  Ateso   Aymara   Bambara   Bangla   Bemba   Burmese  Chitonga / Tonga   Dholuo   English   French   Hindi   Kiswahili   Luhya   Peulh / Fulfuldé / Pulaar   Quechua   Spanish   Tamil   Wolof