នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en), Español (es), Français (fr),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/growing-ca...loping-land

Access Agriculture Training Video

On sloping land, rainwater washes away the fertile soil and cassava yields will quickly decline. By reducing soil erosion and building up a healthy soil, you will continue to have a good cassava harvest for many years.

 

Available languages

Bambara   English   French   Khmer   Kinyarwanda / Kirundi   Kiswahili   Lao   Luganda   Spanish   Thai   Vietnamese   Yoruba