នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/356766/

At the beginning of the year we took a tour of 6 incredible plants you might not have heard of. Diets worldwide – from forest roots and leaves such as the moringa in Africa and parts of Asia to cardoon, the close relative of the artichoke in Europe – are varied, suited to local environment and can counter malnutrition and disease.

Cactus Pear, Common Buckwheat, Yam Bean, Breadfruit, Oca, Cardoon