នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

https://www.cabi.org/isc/datasheet/5820

A. squamosa is indigenous to tropical South America and the West Indies according to Wester (1912); however, Pinto et al. (2005) states that the sugar apple originated in lowland Central America where it is indigenous, and from there it was distributed to Mexico and throughout tropical America. In this datasheet, the more restrictive native range of mainland Central America is adopted, as it is likely that it was spread in pre-history. In the lowlands of Mexico it is found in a naturalized or wild state, and it is grown from Central America southwards to northern South America, extending to northeastern Brazil where it is one of the most popular fruits. It is a common species in the West Indies and has been present since at least 1689 (UK Natural History Museum, 2015).


Collections