នេះ Collection មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Español (es), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 1. 02 តុលា 2013
 2. 02 តុលា 2013
 3. 02 តុលា 2013
 4. 02 តុលា 2013
 5. 02 តុលា 2013
 6. 02 តុលា 2013
 7. 02 តុលា 2013
 8. 02 តុលា 2013 Selecting seed from unpolished grains Dehusking unpolished grains by hand Steps: 1.Take around half a kilogram of unmilled seed of the desired variety. 2. Winnow and clean the seeds to get rid of any unfilled ones. 3.Dehusk the rice grains by hand by starting with the tail end of the seed in...
 9. 02 តុលា 2013
 10. 02 តុលា 2013
 11. 02 តុលា 2013
 12. 02 តុលា 2013
 13. 01 តុលា 2020
 14. 02 តុលា 2013
 15. 02 តុលា 2013
 16. 02 តុលា 2013
 17. 02 តុលា 2013
 18. 02 តុលា 2013
 19. 02 តុលា 2013
 20. 02 តុលា 2013
 21. 20 តុលា 2013
 22. 20 តុលា 2013
 23. 20 តុលា 2013
 24. 20 តុលា 2013
 25. 20 តុលា 2013
 26. 20 តុលា 2013
 27. 20 តុលា 2013

កំពុងស្វែងរកលទ្ធផលបន្ថែមទៀតឬ?

Search ECHOcommunity for more resources about 2013 ECHO Asia Conference


More Related Resources

សៀវភៅ

Find books about 2013 ECHO Asia Conference