នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles...s/PMC6137565/

Abstract, Bioinformation, 2018

Durian (Durio zibethinus L.; Family Bombacaceae) is an iconic tropical fruit plant cultivated in Malaysia and the Southeast Asian countries. In Malaysia, durian is recognised as the King of fruits and well known as a rich source of volatile sulphur compounds that make it unique. Fruit pulp of this fruit is an excellent source of nutrients as it contains proteins, dietary fat, fibers, and carbohydrates. Durian leaf and root decoctions are known to have a febrifuge and anti-malarial properties. The understanding of this plant's molecular biology will help breeders to develop a strategy for its further improvements. Hence, there is a need to identify and understand the genes necessary for the quality improvement of the durian fruits. Its genome contains about 46,000 genes which is almost double that of humans (Homo sapiens). The understanding of durian genes will be useful not only in the molecular breeding but also in the microbial production of novel proteins and or enzymes. This review highlights nutritional and medicinal attributes of durian. The molecular studies including the importance of undertaking transcriptomics work and the insights from the most recently reported genome draft are also highlighted.

Keywords: DNA, Exotic plants, Gene expression, Methionine gamma lyases (MGL), Molecular markers, Transcriptomics, volatile sulphur compounds (VSC)


Collections