នេះ Publication Issue មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 • Resilience to disaster
 • Resilience in farm level food security
 • Farmers' responses to reduce the risks of drought
 • Trees for semi-nomadic farmers
 • Enset, the tree against hunger
 • Underground storage of sorghum
 • African farmer
 • Effective women's development
 • Far from all oil palm turmoil
 • Measuring farmers agroecological resistance to hurricane Mitch
 • Reducing food poverty with sustainable agriculture
 • Supporting community seed multiplication
 • Understanding local adaptation of tools in a relief situation
 • Introducing new crops in a conflict situation
 • Organic cotton to mitigate the impact of HIV/AIDS