នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English,
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

កំណត់ថ្នាក់អត្រា​ធនធាន​នេះ


 

Presented By: Sophia Kasubi

Event: Symposium on Improving Nutrition in Dryland Areas (08 សីហា 2018)

Session: The presentation will alert participants how community seed banks helps in ensuring maximization of various plants with high nutrition.This presentation will focus on seeds savings, multiplication and distribution of plants that are very nutritious for human consumption.

Biographical information: Sophia Kasubi is the Executive Assistant for ECHO East Africa. She manage the ECHO East Africa seed bank since March 2015 to date.