នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

5 ½

cups prepared longan juice  

¼

cup lemon juice  

1

pack sure jell  

½

tbsp butter  

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1. Cover longans with water and cook until soft.    
  2. Press with strainer.
  3. Bring to a full rolling boil on high.
  4. Boil for 3 minutes.
  5. Fill jars and seal with hot water bath for 10 min.

 


ស្លាក

Longan