នេះ Publication Issue មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

  • Women participate, everybody benefits
  • Technology alone is not enough - Uganda
  • Big business in the forest - Liveria
  • How can Africa feed itself?
  • Getting food sovereignty and women's rights onto the political agenda - Brazil
  • If you don't save seed, you are not a real farmer - Mozamibique
  • Sovereignty on the market - food for sale
  • Cuba's success story
  • Women and land after conflict in Rwanda