នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Español (es),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: José Barnette

Event: ECHO Congreso Agricultura y Desarrollo Comunitario - Managua Nicaragua (28 កញ្ញា 2016)

Contenido

  • Introducción
  • Antecedentes
  • Impactos del cambio climático en la actividad apícola  
  • Estrategias de adaptación para la producción.
  • Otros factores que van en detrimento de la actividad. 

La apicultura, es la práctica dedicada a la cría  y explotación racional de las abejas, actividad agropecuaria que depende de ciertas condiciones climáticas o factores ambientales estables para su óptimo desarrollo.

Las abejas además de brindar el servicio de polinización del cual dependen cerca de 300 especies cultivadas que se destinan para la alimentación y producción de materias primas.

Según la FAO la producción de miel a nivel mundial es el principal producto  que se comercializa en el mercado, con incrementos en el total del volumen de producción internacional  en 135 países.


តំបន់

Latin America and ...