នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Español (es), Français (fr), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/managing-a...-vegetables

Access Agriculture Training Video

You can easily control aphids by using some organic practices, such as sprinkling ash, spraying a neem solution or planting trap crops.

Available languages

Arabic   Bambara   Bangla   Burmese   Chichewa / Nyanja   Dioula   English   French   Hausa   Kiswahili   Luganda   Marathi   Mooré   Peulh / Fulfuldé / Pulaar   Spanish   Tumbuka   Urdu   Wolof